Địa chỉ

Số 37 đường Lương Định Của,
Phường Bình An, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại

081 994 66 20

Email

contact@victoriavitality.com

Giờ làm việc

Thứ 2……………………. 9 am – 6 pm
Thứ 3……………………. 9 am – 6 pm
Thứ 4……………………. 9 am – 6 pm
Thứ 5……………………. 9 am – 6 pm
Thứ 6……………………. 9 am – 6 pm
Thứ 7……………………. 9 am – 2 pm
Chủ Nhật ……………… Nghỉ